Przedszkole nr 6 w Gdyni

Aktualności

CZASOWE OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA

2021-04-09 09:38:59

W związku z Rozporządzeniem MEiN z dnia 08.04.2021 czasowe ograniczenie funkcjkonowania przedszkola zostaje wydłużone na okres 12 kwietnia 2021 r. do dnia 18 kwietnia 2021 r.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2021/2022 - KOLEJNY ETAP

2021-04-09 09:26:16

Potwierdzenie przez rodzica woli zapisu dziecka do przedszkola

W terminie od 7 kwietnia do 12 kwietnia do godz. 16.00 rodzice potwierdzają wolę umieszczenia dziecka w placówce, do której zostało zakwalifikowane :

  • elektronicznie, logując się na swoje konto na stronie publicznej systemu rekrutacji,
  • mailowo poprzez wysłanie potwierdzenia woli przyjęcia na adres e-mail placówki,
  • telefonicznie

W przypadku potwierdzenia woli przyjęcia elektronicznie lub telefonicznie. Rodzic powinien przesłać na adres e-mail placówki  scan i dostarczyć     podpisane oświadczenie woli przyjęcia.  / można złożyć w wrzutce z napisem rekrutacja/

Wzór oświadczenia dot. potwierdzenia woli przyjęcia dostępny jest w zakładce POMOC   na stronie publicznej systemu rekrutacji, w zakładce PLIKI DO POBRANIA, INSTRUKCJE

 
Niepodpisanie ww. dokumentów we wskazanym terminie oznacza rezygnację z miejsca i będzie skutkować skreśleniem dziecka z listy kandydatów zakwalifikowanych.


Procedura odwoławcza
 
Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

  • w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i listy dzieci nieprzyjętych (czyli od 15-04-2021 do 21-04-2021) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola. Uzasadnienie odmowy przyjęcia Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku przez rodzica,
  • w terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

CZASOWE OGRANICZENIE PRACY PRZEDSZKOLA

2021-03-26 15:07:19

 

Szanowni Państwo.

Informujemy, że od dnia 29 marca 2021 r. do dnia 11 kwietnia 2021 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie m.in. publicznych i niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zgodnie z projektem rozporządzenia MEiN do przedszkola będą mogły na wniosek rodziców uczęszczać jedynie dzieci:

  • posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
  • rodziców, którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Pozostałe dzieci mogą korzystać z zajęć  , które nauczyciele będą Państwu przesyłać.

Zajęcia z języka angielskiego znajdować  się będą w zakładkach grup.

 Wicedyrektor Danuta Tessar

OŚWIADCZENIE O ZATRUDNIENIU w związku z planowanym zamknięciem placówki.

2021-03-26 11:00:43

Prosimy o zapoznanie sie z dokumentem i scan przesłać na adres dyrektor@przedszkole 6gdynia.pl , najpóźniej do godz 14.00 dnia dzisiejszego.

Można przesłać dwa oddzielnie podpisane dokumenty.

Dokument wypelniają rodzice :

  1. dzieci posiadajacych orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
  2. którzy sa zatrudnieni w podmiotach wykonujacych działalność leczniczą oraz rodziców dzieci , którzy realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczniem COVID-19

../../media/documents/informacja-od-rodziców-26-marca.docx

 

wicedyrektor Danuta Tessar

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA - ZŁOŻENIE DOKUMENTÓW

2021-03-07 14:02:05

Informujemy, że w związku z rekrutacją do przedszkola na rok szkolny 2021/2022, wymagane dokumenty należy składać w przedszkolu w dniach 08.03.2021  od godz.10.00 do 19.03.2021 do godz 16.00.

Dokumenty rekrutacyjne umieszczone w zamkniętej kopercie, podpisane wraz z wymaganymi załącznikami, należy składać w Przedszkolu nr 6 do "wrzutki" z napisem rekrutacja, znajdującej się w przedsionku przedszkola.

Złożenie dokumentów należy potwierdzić wpisem na listę.

Uwaga!

Potwierdzenie oddania dokumentów rekrutacyjnych będzie przesłane skanem na adres e-mail podany przez rodziców, po sprawdzeniu dokumentów.