Przedszkole nr 6 w Gdyni

Płatności

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadza zmianę w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 5 pkt 1, nie może być wyższa niż 1 zł za godzinę zajęć.

Wysokość opłaty za świadczenie udzielane przez Przedszkole nr 6 regulują następujące przepisy:

 • Uchwała nr XXVIII/696/17 Rady Miasta Gdyni z 01 lutego 2017r. w sprawie: określania wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.
 • W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wysokości 1,00 zł dla dzieci do 6 – roku życia.

Informujemy, że z dniem 01.09.2021 opłata za wyżywienie całodzienne: 8.00 zł w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 4062/21/VIII/0 Prezydenta Misata Gdyni z dnia 24.VIII.2021 r.w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Gdyni.

 • 2.40 zł opłata za śniadanie
 • 4,00 zł opłata za  obiad;
 • 1.60 zł opłata za podwieczorek
 • 6.40 zł opłata za śniadanie i obiad

Wydruk o wysokości opłat za dany miesiąc jest do odebrania u nauczycielki w grupie dziecka. W przypadku choroby lub dłuższej nieobecności dziecka, informacji telefonicznej udziela intendent (058) 629-15-26.

Prosimy o prawidłowe wnoszenie opłaty za przedszkole na konto bankowe, zgodnie z kwotą podaną na wydruku. W treści prosimy wyszczególnić osobno kwotę za żywienie i świadczenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wpłacanych kwot. Prosimy nie dokonywać samemu obliczeń, nie zaokrąglać końcówek kwot tzn, jeżeli jest 352,72 zł to tyle musi wpłynąć na konto.

Płatności za przedszkole proszę dokonywać na konta bankowe przedszkola

PŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE

Przedszkole nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

Konto bankowe (PKO BP):
12 1440 1026 0000 0000 1252 7648

PŁATNOŚĆ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA

/ świadczenie przekraczajace 5 - godzinny pobyt dziecka w przedszkolu/

Przedszkole nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

Konto bankowe (PKO BP):
06 1440 1026 0000 0000 1252 7659

świadczenia i opłaty

Świadczenia przedszkoli przekraczające 5 - godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują:

 1. zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:
  1. gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne
  2. zajęcia rozwijające podstawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
  3. zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
  4. gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,
 2. zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,
 3. autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne
 4. organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego.

W tytule przelewu prosimy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, opłata za żywienie .... zł, świadczenie .... zł, miesiac ....


Odpłatności za przedszkole MUSZĄ się znaleźć na koncie bankowym do 15 dni po ukazaniu sie  listy z opłatami na stronie przedszkola w danym  miesiącu.