Przedszkole nr 6 w Gdyni

RODO

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 6

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE L 119 z 4 maja 2016 r.).
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U . z 2019 r. poz.1481 z późn. zm.)                    
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej z późniejszymi zmianami ( Dz.U. z 2018 r. poz.1900).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i  udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i  placówkach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1591)

Informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 6 ul. Chwaszczyńska 28 81-395 Gdynia tel. 58 629 15 26
 2. Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia
 3. Celem zbierania danych jest wypełnianie statutowych zadań Przedszkola w zakresie opieki, wychowania    i kształcenia Pani/Pana dziecka. art.6 ust.1  C).    
 4. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą przekazywane:                                  
 5. podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu w procesie rekrutacji do przedszkola i  kontynuacji edukacji przedszkolnej oraz udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankom przedszkola,
 6. podmiotom udostępniającym nam programy umożliwiające naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
 7. szkołom podstawowym w celach informacyjnych dotyczących realizacji obowiązku przedszkolnego,
 8. Systemowi Informacji Oświatowej w celach statystycznych.                           
 9. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 11. Administrator danych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych .
 12. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały zebrane, w tym przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
 13. Na mocy przysługujących Pani/Panu uprawnień może Pani/Pan złożyć do Dyrektora jako Administratora Danych Osobowych wniosek o:     
 14. sprostowanie/poprawienie danych osobowych własnych lub dziecka,
 15. usunięcie danych przetwarzanych bezpodstawnie lub umieszczonych na naszej stronie internetowej,
 16. ograniczenie przetwarzania danych osobowych,
 17. dostęp do danych (o informację o przetwarzanych danych oraz kopię danych).
 18. Informujemy o przysługującym Pani/Panu prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Pani/Pana lub danych Pani/Pana dziecka. W przypadku sprzeciwu nie będziemy mogli przetwarzać Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka, chyba, że wykażemy, iż istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, a zwłaszcza dla wypełniania statutowych zobowiązań Przedszkola wobec Pani/Pana dziecka.
 19. Dane osobowe Pani/Pana oraz Pani/Pana dziecka będą przetwarzane w formie papierowej i  elektronicznej.         
 20. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych lub danych osobowych Pani/Pana dziecka narusza przepisy prawa, ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez państwowego inspektorasanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym

 

Podstawa prawna:

 ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanychz zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

 ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

 ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,

 art. 6 ust. 1 lit d oraz art. 9 ust. 2 lit i Rozporządzenia RODO.

 

Przepisy te nakładają m.in. na placówki oświatowe przekazanie niektórych danych osobowych osób zakażonych oraz tych, które miały z nimi kontakt, państwowemu inspektorowi sanitarnemu (Sanepidowi) w związku z prowadzonym dochodzeniem

epidemiologicznym.

Dane te obejmują m.in.:

1) imię i nazwisko;

2) datę urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer

paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego jest możliwe

ustalenie danych osobowych;

4) płeć;

5) adres miejsca zamieszkania;

6) informacje o aktualnym miejscu pobytu;

7) numer telefonu kontaktowego oraz adres poczty elektronicznej lub innych środków

komunikacji elektronicznej;

Oznacza to, że działania podjęte przez szkoły na polecenie państwowego inspektora sanitarnego (Sanepidu), w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym, są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych.

Działania podjęte przez placówkę na polecenie Państwowego Inspektora Sanitarnego w związku z prowadzonym dochodzeniem epidemiologicznym są uzasadnione prawnie i nie naruszają przepisów o ochronie danych osobowych.

 

Dane kontaktowe Przedszkola

Przedszkole nr 6 u. Chwaszczyńska 28 81-395 Gdynia tel. 58 629 15 26

Administrator Ochrony Danych w Przedszkolu:  Marta Mazurek