Aktualności

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH DO PRZEDSZKOLA.

2024-06-10 14:16:59

Dnia 20.06.2024 o godz. 16.30 odbędzie się spotkanie dla rodziców dzieci nowoprzyjętych do przedszkola w rekrutacji na rok szkolny 2024/2025.

W spotkaniu uczestniczą wyłącznie osoby dorosłe bez dzieci. 

Proszę na spotkanie przynieść pobrane i wypełnione dokumenty:

../../media/documents/deklaracja-dla-nowych-dzieci---2024-205.doc

../../media/documents/Zał.-nr-6-dane-istotne-o-dziecku-art.-155-ustawy-prawo-oswiatowe---07.2022.doc

Ponadto, w związku z prowadzonym systemem do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, należy wyrobić Kartę Mieszkańca. Ogólne informacje zamieszczone są tutaj.

zapraszamy na spotkanie.

Deklaracja korzystania z przedszkola w miesiącu sierpniu.

2024-05-17 10:16:59

Przerwa wakacyjna w przedszkolu w roku szkolnym 2023/2024 jest w miesiąu lipcu.

Z uwagi na organizację pracy przedszkola proszę o wypelnienie i złożenie poniższej deklaracji u nauczycielek grup w terminie do 27.05.2024r.

Jeżeli dziecko zakończy uczęszczanie do przedszkola z  ostatnim dniem czerwca należy złożyć stosowne pismo w kancelarii placówki. W innym przypadku będzie naliczana opłata za pobyt dziecka.

Rodzice, którzy potrzebują zapewnienia opieki dla dziecka w miesiącu lipcu, proszeni aby po tym terminie zgłosili się osobiście do dyrektora placówki.

Informacja-rodzica-dot.-wakacji-08

REKRUTACJA 2024/2025

2024-03-11 11:32:37

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA 2024/2025

2024-02-14 18:01:22

Rekrutacja do przedszkola 2024/2025

Rekrutacja na rok szkolny 2024/2025 do prowadzonych przez samorząd Gdyni przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rozpocznie zgodnie z terminami przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, ustalonymi w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 7252/24/VIII/O Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 23 stycznia 2024 r.

Harmonogram rekrutacji

8 marca 2024 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024

11 marca od godz. 12.00 do 22 marca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

22 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych,

do 25 kwietnia 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

29 kwietnia 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja uzupełniająca:

24 maja 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2024 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych,

 27 maja od godz. 12.00 do 3 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

10 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 13 czerwca 2024 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

17 czerwca 2024 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i listy kandydatów nieprzyjętych,

29 sierpnia 2024 r. o godz. 12.00 – opublikowanie wykazu wolnych miejsc.

W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,

2) niepełnosprawność kandydata,

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:

1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 44),

      6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu

      oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego

      dziecka wspólnie z jego rodzicem,

      7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą

      z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jedn.

      Dz. U. z 2023 r. poz. 1426 ze zm.).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy

od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,

2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,

3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,

4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,

5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych

w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,

6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:

1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub

 b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub

 c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);

2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,

      b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,

      c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,

      d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;

3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;

4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka

w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;

5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;

6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

 

 

 

PRZERWA W DOSTAWIE CIEPŁA

2023-12-12 11:25:56

SZANOWNI PAŃSTWO

 

W związku z informacją OPEC o przerwie w dostawie ciepła od dnia 13.12/ rano/  do 14.12 / późnych godzin nocnych/

Informuję :

13.12 dzieci z gr 2,3 i 4 mają zaplanowaną II cześć warsztatów z projektu Bajkowe gotowanie. Warsztaty odbędą się przed południem – niestety nie mogą odbyć się w innym terminie.

Mamy nadzieję tego dnia utrzymać temperaturę
w pomieszczeniach.

Jednakże w czwartek 14.12 temperatura na pewno ulegnie znacznemu obniżeniu, czemu niestety nie jesteśmy w stanie zapobiec.

W miarę możliwości proszę o pozostawienie dzieci
w miejscach, w których ogrzewanie będzie działało. Równocześnie dzieci, które będą w tych dniach
w przedszkolu zaopatrzyć  stosownie w cieplejsze, dodatkowe ubrania.

 

Z poważaniem

dyr. Danuta Tessar

SPOTKANIE DLA RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJĘTYCH

2023-06-15 12:32:07

Spotkanie z rodzicami dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

 

Zapraszamy rodziców dzieci nowo przyjętych na spotkanie, 29 czerwca o godz. 16.30

W programie spotkania jest  poznanie sali zajęć oraz zasad panujących w przedszkolu.

Bardzo proszę o przyniesienie na spotkanie wypełnionych następujących dokumentów:

../../media/documents/Zał.-nr-6-dane-istotne-o-dziecku-art.-155-ustawy-prawo-oswiatowe---07.2022.doc

../../media/documents/Zał.-nr-5---2023-2024-deklaracja-korzystania-z-wych.przedszkola.docx

../../media/documents/Zał.-nr-8---Zgoda-wizerunek-07.2022.doc

../../media/documents/Zał.-nr-7----upoważnienie-do-odbioru-dzieci---uniwersalne-dla-osoby-pełnoletniej-na-rok-szkolny-2023-2024.docx

Ponadto, w związku z prowadzonym systemem do naliczeń odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, należy wyrobić Kartę Mieszkańca. Ogólne informacje zamieszczone są tutaj.

FESTYN Z SZÓSTECZKĄ - zapraszamy do wspólnej zabawy

2023-05-17 12:41:38

Zapraszamy-(1).jpg

WSPÓLNIE GŁOSUJEMY W AKCJI

2023-03-26 16:09:39

https://www.electrolux.pl/local/ogrodki-ze-smakiem/#1520209

Prosimy o wybranie Przedszkola nr 6 - województwo pomorskie - powiat Gdynia - gmina Gdynia.

Potwierdzić poprzez Facebook.

W tej akcji walczymy o wzbogacenie naszego ogródka w kolejne nowe akcesoria pozwalające nam na działania ogrodnicze wspólnie z dziećmi.

Prosimy o głosowanie i zachęcanie innych.

 

Ogródki ze smakiem

Przyjmowanie wniosków

2023-03-06 13:23:18

Informujemy, że wnioski do przedszkola na rok szkolny 2023/2024 można składać w kancelarii przedszkola:

 

poniedziałek godz. 12.00 - 15.00

wtorek - 7.30 - 12.00

środa  - 12.00 - 16.00

piątek 8.00 - 13.00

Ostatni dzień rekrutacji piątek 17.03.2023 wnioski przyjmowane bedą od godz 9.00 do 16.00

 

dyrektor przedszkola nr 6 Danuta Tessar

 

 

RUSZAMY Z REKRUTACJĄ DO PRZEDSZKOLA

2023-03-03 12:16:10

Dziś od godziny 12.00 będzie aktywna strona do rekrutacji przedszkolnej
w roku 2023/2024.

Od tej pory rodzice będą mogli przeglądać ofertę  45 przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w 28 szkołach podstawowych.

Sama rekrutacja rozpocznie się w poniedziałek, punktualnie o godzinie 12.00

O przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń!

Tegoroczną rekrutacją objęte są dzieci z roczników 2017 – 2020 mieszkające w Gdyni. Dzieci urodzone w 2021 roku nie uczestniczą w rekrutacji. Rodzice tych dzieci (po ukończeniu przez nie minimum 2 lat i 6 miesięcy) mogą starać się o zapisanie ich do przedszkola po zakończeniu rekrutacji uzupełniającej – na wolne miejsca.

 

Strona do logowania: www.gdynia.pl/rekrutacja2023

 

Zalogować się do powyższego systemu będzie można
6 marca 2023 r. od godz. 12:00.

 

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

- Gdyńskie przedszkola są dobrze wyposażone, mają doskonałą kadrę, większość z nich wprowadziło w ostatnim czasie atrakcyjne programy edukacyjne – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. - Rekrutacja prowadzona jest w ten sposób, aby każde dziecko znalazło miejsce dla siebie – jeżeli nie uda się w placówce pierwszego wyboru, to zapewne znajdzie się miejsce w innej z czterdziestu pięciu palcówek. Każde samorządowe przedszkole to bezpieczne miejsce dla najmłodszych gdynianek i gdynian.

Dzieci sześcioletnie (urodzone w roku 2017) obowiązane są odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego.

 

W przypadku nieprzyjęcia dziecka do żadnego z przedszkoli/oddziałów przedszkolnych wskazanych we wniosku, rodzicom dziecka wskazane zostanie inne miejsce realizacji edukacji przedszkolnej.

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziałów przedszkolnych (ogólnodostępnych) biorą udział w rekrutacji elektronicznej na zasadach ogólnych. 

 

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ubiegające się o przyjęcie do oddziału integracyjnego w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji elektronicznej. Wniosek o przyjęcie kandydata wypełniany jest przez rodziców w wybranej placówce, która prowadzi oddział integracyjny.


Rodzice mogą wybrać od jednej do trzech placówek. We wnioskach muszą określić, która z placówek jest pierwszym wyborem, a które biorą pod uwagę w drugiej i trzeciej kolejności.

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obszarem Gdyni mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego po zakończeniu procesu rekrutacji, jeżeli przedszkole/oddział przedszkolny będzie dysponowało wolnymi miejscami.

Rekrutacja rozpocznie się 6 marca - o godz. 12.00 pod adresem strony, który został dziś udostępniony.

O przyjęciu dziecka do placówki decydują komisje rekrutacyjne na podstawie punktowanych kryteriów. W pierwszej kolejności w rekrutacji decydują kryteria ustawowe, określone w prawie oświatowym, w drugiej te ustalone przez samorząd.

Jak wygląda harmonogram rekrutacji?

3 marca 2023 r. o godz. 12.00 – udostępnienie w systemie rekrutacyjnym oferty przedszkoli/oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023

6 marca od godz. 12.00 do 17 marca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie wniosków
o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

14 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 17 kwietnia 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka
w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

21 kwietnia 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez komisje rekrutacyjne list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych.
 

Rekrutacja uzupełniająca:

26 maja 2023 r. o godz. 12.00 – opublikowanie w systemie rekrutacyjnym na stronie www.gdynia.pl/rekrutacja2023 wykazu wolnych miejsc w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych,

29 maja od godz. 12.00 do 2 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 –  składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

13 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i list kandydatów niezakwalifikowanych,

do 15 czerwca 2023 r. do godz. 16.00 – składanie potwierdzenia woli zapisu dziecka w przedszkolu/szkole, do której kandydat został zakwalifikowany,

20 czerwca 2023 r. o godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości list kandydatów przyjętych i list kandydatów nieprzyjętych,

31 sierpnia 2023 r. o godz. 12.00
– opublikowanie wykazu wolnych miejsc.
 

Jakie dzieci będą przyjęte do placówek w pierwszej kolejności?


W pierwszej kolejności w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria ustawowe, określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe. Jest ich siedem i obowiązują w całym kraju:

1) wielodzietność rodziny kandydata,
2) niepełnosprawność kandydata,
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria mają jednakową wartość – każde 50 punktów.

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez ustawę Prawo oświatowe są:
1) oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,
od 2) do 5) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 100 ze zm.),
6) prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka i niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
7) dokument stwierdzający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm.).

W drugiej kolejności pod uwagę brane są kryteria określone przez samorząd Gdyni, dodatkowo punktowane gdy:

1) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) rozliczyli podatek dochodowy
od osób fizycznych za miniony rok w Urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Gdynia; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 12 pkt.,
2) dziecko, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, studiują/uczą się w trybie dziennym lub prowadzą aktywną działalność gospodarczą; kryterium stosuje się również do rodzica (opiekuna prawnego) samotnie wychowującego dziecko – 6 pkt.,
3) dziecko, którego dotyczy wniosek poddane zostało obowiązkowym szczepieniom ochronnym lub które ze względów zdrowotnych stwierdzonych przez lekarza nie może zostać zaszczepione, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych – 5 pkt.,
4) dziecko, którego rodzeństwo będzie rozpoczynało lub kontynuowało edukację
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym/szkole (także działających w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie ubiega się w roku szkolnym, na który prowadzona jest rekrutacja – 3 pkt.,
5) dziecko zamieszkujące w obwodzie szkoły podstawowej (także działającej w ramach zespołu szkolno-przedszkolnego lub zespołu szkół) z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie ubiega się; kryterium dotyczy oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Gdynia – 2 pkt.,
6) w przypadku, gdy liczba kandydatów, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, jest większa od liczby miejsc, komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji kandydatów w oparciu o ich wiek, rozpoczynając od kandydatów najstarszych uwzględniając rok, miesiąc i dzień urodzenia – 1 pkt.
 
Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów określonych przez organ prowadzący, czyli samorząd są:
1) a) kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą (pieczątką wpływu) urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub
b) zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub
 c) urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);
2) a) zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu,
b) zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
c) zaświadczenie z uczelni/szkoły zawierające informacje o nauce w trybie dziennym,
 d) oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego) o prowadzeniu aktywnej działalności gospodarczej wraz z numerem NIP;
3) kopia karty szczepień lub książeczki zdrowia dziecka do wglądu;
4) oświadczenie o zgłoszeniu do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej (także działających w ramach zespołu szkolno - przedszkolnego lub zespołu szkół) pierwszego wyboru co najmniej dwojga dzieci lub oświadczenie o kontynuowaniu edukacji w kolejnym roku szkolnym przez rodzeństwo zgłoszonego dziecka
w przedszkolu/oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru, do którego o przyjęcie dziecko ubiega się;
5) oświadczenie o zamieszkiwaniu dziecka w obwodzie szkoły podstawowej z oddziałami przedszkolnymi, do której o przyjęcie dziecko ubiega się;
6) oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) zawarte we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Розпочинаємо набір до дитячих садків

Сьогодні від 12 год. стане доступною електронна сторінка набору до дошкільних закладів на 2023-2024 навчальний рік. Від цього моменту батьки зможуть ознайомлюватися з пропозиціями 45 дитячих садків та дошкільних відділень 28 початкових шкіл. Сам набір розпочнеться в понеділок, рівно о 12 год. Черговість подання заявок не береться до уваги при зарахуванні!

Цьогорічний набір охоплює дітей 2017-2020 р.н., які проживають у Гдині. Діти 2021 р.н. не беруть участі в наборі. Батьки цих дітей (після виповнення їм щонайменше 2 років 6 місяців) можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка після завершення додаткового набору – на вільні місця.

Батьки дітей, які проживають за межами Гдині, можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка/дошкільного відділення після завершення процесу набору, якщо в дитячому садку/дошкільному відділенні будуть вільні місця.

 - Дитячі садки Гдині є добре оснащені, мають чудовий персонал, більшість з них нещодавно запровадили привабливі освітні програми, - каже Бартош Бартошевич, віце-президент Гдині з питань якості життя. – Набір відбувається таким чином, щоб кожна дитина знайшла місце для себе: якщо не вдасться в закладі першого вибору, то напевне знайдеться місце в іншому із сорока п’яти освітніх закладів. Кожен муніципальний дитсадок є безпечним місцем для найменших жителів Гдині.

Шестирічні діти (2017 р.н.) повинні пройти річну дошкільну підготовку в дитячому садку або в дошкільному відділенні, створеному в початковій школі, або в якомусь іншому закладі дошкільного виховання.

 

У разі незарахування дитини до жодного із дитячих садків/дошкільних відділень, вказаних у заяві, батькам дитини порекомендують інше місце для здійснення дошкільної освіти.

 

Діти, які мають довідку про потребу спеціального навчання і мають намір вступити до дошкільних відділень (загальнодоступних), беруть участь в електронному наборі на загальних засадах.

 

Діти, які мають довідку про потребу спеціального навчання і мають намір вступити до інтеграційного відділу початкової школи, не беруть участі в електронному наборі. Заяву щодо прийому кандидата подають батьки в обраному закладі, де діє інтеграційний відділ.

 

Батьки можуть обрати від одного до трьох закладів. У заявах вони повинні зазначити, який із цих закладів є закладом першого вибору, а які беруть до уваги в другу і третю чергу.

Батьки дітей, які проживають за межами Гдині, можуть подати заяву про зарахування до дитячого садка/дошкільного відділення після завершення процесу набору, якщо дитячий садок/дошкільне відділення матиме вільні місця.

Набір розпочнеться 6 березня о 12:00 год. за тією електронною адресою сторінки, яка сьогодні доступна.

Рішення про зарахування дитини до закладу ухвалює приймальна комісія на підставі набраних балів щодо відповідності певним критеріям. У першу чергу звертають увагу на законодавчі критерії, що визначені в законі про освіту, у другу чергу – на критерії, що встановлені місцевою владою.
 

Як виглядає графік прийому?

3 березня 2023 р. о 12.00 год. – надання доступу до пропозицій дитячих садків/дошкільних відділень початкових шкіл на сторінці   gdynia.pl/rekrutacja2023
6 березня від 12.00 год. до 17 березня 2023 р. до 16.00 год. – складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділення початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
14 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 17 квітня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,

21 квітня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення приймальною комісією списків прийнятих і неприйнятих кандидатів.

Додатковий набір:

26 травня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування  на сторінці gdynia.pl/rekrutacja2023 списку вільних місць у дитячих садках і дошкільних відділеннях,
29 травня від 12.00 год до 2 червня 2023 р. до 16.00 год.  - складання заяв про прийняття до дитсадка/дошкільного відділення початкової школи разом з наданням документів, що підтверджують виконання кандидатом умов і критеріїв набору,
13 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків зарахованих і незарахованих кандидатів,
до 15 червня 2023 р. до 16.00 год. – надання підтвердження щодо запису дитини до дитсадка/школи, до котрої кандидат визнаний зарахованим,
20 червня 2023 р. о 12.00 год. – оприлюднення списків прийнятих і неприйнятих кандидатів,
31 серпня 2023 р. о 12.00 год. – опублікування списку вільних місць.
 

ZEBRANIE RODZICÓW DZIECI NOWOPRZYJETYCH I GRUPY NAJMŁODSZEJ - PIERWSZEJ

2022-08-12 10:14:32

Szanowni Rodzice dzieci nowoprzyjętych do przedszkola.

Informujemy , że dnia 30.08.2022 r/ wtorek/ o godz. 17.00 odbędzie się zebranie informacyjno-organizacyjne .

Udział w spotkaniu jest obowiązkowy.

Nie uczestniczą w nim dzieci.

Na spotkanie należy przynieść wypełnione i podpisane przez obydwoje rodziców dokumenty do pobrania ze strony:

../../media/documents/Zał.-nr-5-deklaracja-korzystania-z-wych.przedszkola-04.2022.doc

/../media/documents/Zał.-nr-6-dane-istotne-o-dziecku-art.-155-ustawy-prawo-oswiatowe---07.2022(1).doc

../../media/documents/Zał.-nr-7---upoważnienie-do-odbioru-dzieci---uniwersalne-dla-osoby-pełnoletniej-03.2022-C-(2).docx

 

 

Rodzice, których dzieci nie uczęszczały do przedszkola mają obowiązek posiadania   Karty mieszkańca Gdyni – jest ona konieczna do ewidencjonowania od 01.09. godzin pobytu dzieci w przedszkolu.

Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z procedurami przedszkola zamieszczonymi na stronie internetowej.

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

2022-03-21 12:35:18

Uwaga rodzice dzieci, które zostały zakwalifikowane do przedszkola zobowiązanie są przynieść do placówki Potwierdzenie woli,

Należy dokument dostarczyć do 25.04.2022 do godz 16.00. niedostarczenie dokumentu jet równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedsszkolu.

 

../../media/documents/Potwierdzenie-woli---przedszkole.docx

 

 

 

STRONA DO LOGOWANIA DLA RODZICÓW

https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gdynia

 

Od dnia 21 marca 2022r. o godz. 10.00 (poniedziałek) rozpoczyna się rekrutacja do przedszkola dzieci na rok szkolny 2022/2023. W związku z tym przekazujemy informacje, z którymi prosimy się zapoznać:

 • Począwszy od dnia 21 marca (poniedziałek) do dnia 1 kwietnia (piątek) rodzice wprowadzają dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku  na stronie do  logowania
 • Rodzice drukują wniosek wraz z wszystkimi niezbędnymi dokumentami (załącznikami) i wypełnione i podpisane dokumenty dostarczają tylko do placówki pierwszego wybor

 

OTWARCIE PRZEDSZKOLA. - PILNA WIADOMOŚĆ

2022-01-31 09:29:55

 

W DNI JUTRZEJSZYM tj. 01.02.2022 PRZEDSZKOLE JEST OTWARTE.

RÓWNOCZESNIE INFORMUJEMY, IŻ W ZWIĄZKU ZE ZGŁOSZENIAMI O DALEJ ROZWIJAJĄCEJ SIE EPIDEMII WŚRÓD DZIECI,  ABSENCJĄ CHOROBOWĄ PRACOWNIKÓW CAŁEGO PERSONELU OBSŁUGOWEGO

/ KUCHNIA, WOŹNE, CZĘŚĆ NAUCZYCIELI/

ZWRACAMY SIE Z GORĄCĄ PROŚBĄ , DO RODZICÓW, KTÓRZY MOGĄ ZAPEWNIĆ DZIECIOM OPIEKĘ O POZOSTAWIENIE ICH JESZCZE W TYM TYGODNIU W DOMU. 

DZIECI KTÓRYCH RODZICE ZDECYDUJĄ SIĘ PRZYPROWADZIĆ DO PRZEDSZKOLA, 

BĘDĄ PRZEBYWAŁY W GRUPACH MIESZANYCH.

ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

2022-01-25 08:49:09

SZANOWNI PAŃSTWO

ZE WZGLĘDU NA ZAGROŻENIE ZDROWIA WYCHOWANKÓW PRZEZ SARS-CoV-2

oraz niemożliwość zapewnienia opieki i wyżywienia dzieciom.

w związku z art.18 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bespieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach[t.j. Dz.U.z 2020r. poz. 1604]

DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA ZOSTAJE ZAWIESZONA

OD DNIA 25.01 DO DNIA 31.01. 2022 WŁĄCZNIE.

WSZYSTKIEGO NAJLEPSZEGO BABCIU I DZIADKU DUŻO ZDROWIA I RADOŚCI.

2022-01-21 09:15:15

ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PRZYGOTOWANYCH ŻYCZEŃ.

Prosimy wpisać poniższy link do wyszukiwarki:

https://view.genial.ly/61e58a2ae370180cdca8e4ea/presentation-stains-presentation

ADWENTOWY KALENDARZ

2021-11-30 11:01:39

 

Advent Calendar

 

Na nadchodzący czas radosnego  oczekiwania na Święta,  pani Alina  przygotowała dla dzieci  specjalny Kalendarz Adwentowy.

Podzielony jest on na 24 czarodziejskie pudełka. W każdym znajduje się  świąteczne zadanie w jęz. angielskim. Zadania dostosowane są do możliwości dziecka. Każdego dnia będzie się pojawiało jedno zadanie do wykonania.

 

Jak to działa?

Wchodzimy na Kalendarz poprzez link https://www.bookwidgets.com/play/VzatNq7z-iQAEnkT0AgAAA/9CXZ394/advent-2021?teacher_id=5153181754458112

 lub skanując kod Qr

 

../../media/documents/Nowy-Dokument-programu-Microsoft-Word.docx

 

*Klikamy na datę i wykonujemy zadanie

*Za pomocą czarnej małej strzałki w lewym górnym rogu wracamy do kalendarza, klikając na ikonę kosza na śmieci czyścimy odpowiedzi, klikając kopertę możemy wysłać  wykonane zadanie nauczycielowi.

Zapraszamy do wspólnej zabawyJ

 

Ps. W razie pytań prosimy pisać na apraszczak@p6.edu.gdynia.pl

..media/pictures/galleries/VzatNq7z-iQAEnkT0AgAAA.png VzatNq7z-iQAEnkT0AgAAA.png

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW DZIECI ROZPOCZYNAJACYCH EDUKACJE PRZEDSZKOLNA OD WRZEŚNIA 2021 ROKU

2021-07-26 09:37:31

Informacja dla rodziców dzieci przyjętych od 1 września.

Rodzice nowych przedszkolaków.

Bardzo cieszymy się, że wybrali Państwo nasze przedszkole, jako pierwszą placówkę edukacyjną dla swoich dzieci. Dziękujemy za zaufanie jakim obdarzają nas Państwo powierzając opiekę nad swoim dzieckiem.

Ze względu na nadal trwający stan epidemiczny, nie jesteśmy w stanie określić, kiedy zostanie zorganizowane spotkanie z Państwem. Może tak być, że zobaczymy się dopiero we wrześniu. O wszystkich ustaleniach, ważnych sprawach  będziecie Państwo informowani poprzez naszą stronę internetową,

 

Tymczasem:

 1. Należy wypełnić "Deklarację korzystania z wychowania przedszkolnego" oraz „Dane istotne o dziecku” i dostarczyć  je w kopercie do przedszkola, najpóźniej do 30.08,( wrzucać do skrzynki pocztowej).  W/w dokumenty znajdują się poniżej.
 2. Należy wyrobić "Kartę Mieszkańca"(jest obowiązkowa od 01.09. 2021r.)) która umożliwi rozliczenie pobytu dzieci  w przedszkolu (czytniki ewidencji czasu pobytu ). Wszelkie informacje dotyczące wyrobienia powyższej karty znajdziecie Państwo na stronie miasta Gdyni https://karta.um.gdynia.pl

 

Niezbędnik przedszkolaka - informacja dla rodziców dzieci nowoprzyjętych

Rodziców prosimy o wyposażenie dziecka w:

 • obuwie na zmianę – wygodne, antypoślizgowe, na sztywnej podeszwie, łatwe do zakładania i zapinania, ważne aby nie były sznurowane lecz zapinane na zatrzask lub rzepy, (podpisane)
 • zestaw zapasowych ubrań (majtki 2/3 pary, skarpetki, rajstopki. spodnie, bluzka  z długim i krótkim rękawem, getry itp. – 2 komplety) wszystko umieszczone   w podpisanym worku materiałowym + reklamówki na mokre, zabrudzone rzeczy.
 • dzieci z grup I i II leżakują po obiedzie, w związku z tym należy przynieść śpiworek wymiary 60 x 140 cm  lub duży koc obleczony w poszewkę (najlepiej taki ok. 160 cm x 200 cm), małą poduszkę – jasiek oraz piżamkę z krótkimi rękawkami (podpisane imieniem i nazwiskiem w widocznym miejscu, wielkimi literami)
 • ręcznik 25 x 45 cm
 • chusteczki higieniczne w pudełku (mokre – zwłaszcza dla najmłodszych i zwykłe jednorazowe)
 • ręcznik papierowy

Wszystkie rzeczy muszą być podpisane. (Drobna porada – na materiale doskonale trzyma się długopis, na plastiku – lakier do paznokci)

Wszystkie te rzeczy potrzebne są od pierwszego dnia pobytu dziecka w przedzkolu.

Ponadto rodzic zobowiazany jest dotarczyc nauczycielowi 01.09 następujace dokumenty:

1. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych

2. Upowaznienia do odbioru dziecka- w przypadku osoby innej niz rodzic

3. Kartę informacyjną o dziecku

4. Klauzulę informacyjną

 

WSKAZÓWKI DLA RODZICÓW

Aby ułatwić dzieciom adaptację w przedszkolu już wcześniej zachęcamy do wykonywania czynności samoobsługowych związanych z:

 • myciem rąk
 • korzystaniem z toalety (z sedesu i papieru toaletowego)
 • wycieraniem noska
 • ubieraniem się (samodzielnym zakładaniem tego, co potrafi)
 • chodzeniem bez użycia wózka
 • spożywaniem posiłków różnej konsystencji (ze szczególnym uwzględnieniem tych wymagających gryzienia).

Pamiętajmy, że im bardziej dziecko jest samodzielne, tym łatwiej będzie mu się pogodzić z nieobecnością rodziców w przedszkolu

 

Kochany Rodzicu!

 • Przy pożegnaniu bądź uśmiechnięty i spokojny.
 • Pomóż dziecku rozebrać się, zwróć mu uwagę na jego ubranie i na to gdzie je zostawisz.
 • Pożegnanie w szatni powinno być krótkie: uśmiech –buziak i pa, pa, gdyż przedłużanie chwili rozstania wzmaga w dziecku negatywne uczucia.
 • Nie zabieraj dziecka do domu, kiedy płacze przy rozstaniu – gdy raz ulegniesz będzie coraz trudniej. Twój maluszek łzami wymusi kolejny powrót do domu.
 • Jeżeli rozstanie z mamą jest bardzo bolesne, dziecko powinno przez pierwsze dni przychodzić do przedszkola z tatą.
 • Staraj się określić, kiedy przyjdziesz po dziecko w miarę dokładnie – po obiedzie, po podwieczorku. To dla dziecka dobra miara czasu, gdyż wie, kiedy są posiłki. Najważniejsze to jest to, by dotrzymać słowa.
 • Witaj swoje dziecko zawsze z uśmiechem chwaląc je np.: ,,Byłeś bardzo dzielny. Teraz możemy iść do domu’’.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 / nowa/

2020-10-09 14:04:09

 

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19 w zakresie zasad i trybu zapobiegania zakażeniu

i rozprzestrzenianiu się choroby w Przedszkolu 6 w Gdyni

 

Podstawa prawna

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)
 • Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 25 sierpnia 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz  z 2020r. poz. 322, 394, 567)
 • Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia  2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem  i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

 

 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
 • Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

 

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

 

 I. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci można przyprowadzać i odbierać jedynie w wyznaczonych godzinach:

- przyprowadzanie: od 7.00 do 8.15

- odbieranie: dzieci 3 –letnie: od 12.30 do13.00 i od 15.00 do 17.00

                     dzieci 4,5,6 – letnie: 13.00 do 13.30 i od 15.00 do 17.00

W pozostałych godzinach przedszkole jest zamknięte dla osób z zewnątrz.

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe.
 2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani są do zachowania bezpiecznej odległości 1,5-2m od siebie.
 3. Rodzice/opiekunowie prawni w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  1,5 m od siebie.
 4. W przedsionku przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi a w szatni 4 rodziców z grupy I 
 5. W szatni przedszkola może jednocześnie przebywać 4 rodziców z dzieckiem/dziećmi z grupy I i II.
 6. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę.
 7. W razie temperatury powyżej 37,5℃  lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 8. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela
 9. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów i oczekuje  w przedsionku/części wspólnej przedszkola.
 10. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni  przekazuje rodzicowi.
 11. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu dziecka podczas pobytu w przedszkolu   w danym dniu, przekazywane są  wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 12. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek  i innych przedmiotów z domu.

 

II. ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMIOLOGICZNEGO                                    

     1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.

 1. W szatni i podczas wychodzeniu na dwór stosuje się rotacyjność grup.
 2. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 3. Pracownik placówki dezynfekuje sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie. Dzieci nie mogą korzystać z piaskownicy.
 4. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 5. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, na spacer.

IV. PLAN HIGIENY I DEZYNFEKCJI/ZASADY HIGIENY I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ PRZEDSZKOLA

Placówka przestrzega zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, które w okresie stanu epidemicznego zostały dostosowane do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19.
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk . 
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.
 7. Sprzęt na placu zabaw dezynfekuje się regularnie przy użyciu środka do dezynfekcji lub sprzętu do tego dedykowanego lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie.

 

V. ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE 

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki).
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe, imprezy o charakterze rodzinnym, a także prowadzone przez osoby z zewnątrz oraz  imprezy, których nie można zorganizować z zasadami reżimu sanitarnego.
 3. W holu przedszkola znajduje się „Rejestr wejść na teren przedszkola”, który zawiera imię i nazwisko osoby wchodzącej, datę, godzinę, cel wejścia oraz numer telefonu osoby wchodzącej. Pracownik przedszkola wprowadzający rodzica/interesanta na teren placówki zobowiązany jest do wpisania osoby do wyżej wymienionego rejestru.
 4. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 5. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie. 
 6. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach.

   

VI. WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1. Zadania pracowników:
 2. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 3. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.).
 4. Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 5. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 6. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 7. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 8. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 9. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą w każdej przestrzeni wynoszący minimum 1,5 m.
 10. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 11. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami
 12. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

 

VII. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Dziecko pozostawać będzie pod opieką pracownika wyznaczonego przez dyrektora. Pracownik zobowiązany jest do założenia stroju ochronnego (kombinezon, maska, przyłbica) Zalecana odległość od dziecka – 2m. We wspomnianym pomieszczeniu
 3. Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych   u dziecka.                                                                                                
 4. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 5. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

 

 

 

Traci moc procedura z 14 maja 2020r.

 

PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDZKOLA, KOMUNIKOWANIA SIĘ RODZICÓW Z NAUCZYCIELE

2020-08-27 15:35:35

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA  Z PRZEDSZKOLA NA CZAS PANDEMII

obowiązująca w Przedszkolu nr 6 w Gdyni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobę, w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli i pracowników przedszkola w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela w okresie pandemii koronawirusa

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice, pracownicy przedszkola

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie) lub osoby przez nich upoważnione przyprowadzają do przedszkola dziecko i odbierają je z przedszkola.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola. Zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących w przedszkolu procedur postępowania określonych zaleceniami Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania i odbierania dzieci, jak i przebywania w budynku przedszkola.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają dziecko o ustalonej godzinie, pozostawiając je pod opieką nauczyciela oraz odbierają dziecko w ustalonym czasie od wyznaczonego nauczyciela.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
 6. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę.
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8.15
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko bezpośrednio od nauczyciela z grupy z wyznaczonej sali – do godz. 17.00
 9. Niedopuszczalne jest przysłanie do przedszkola dziecka, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do przekazania nauczycielowi istotnych informacji o stanie zdrowia dziecka.
 11. Przy przyprowadzaniu dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało do przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 12. Przy odbieraniu dziecka z przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) sprawdzają, czy dziecko nie zabrało z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów i zabawek.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przypominać dziecku podstawowe zasady higieny takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku przedszkola.
 15. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 16. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała po wkroczeniu na teren przedszkola. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 17. Po wejściu do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest rozebrać/ubrać dziecko w szatni, zachowując zasady utrzymywania dystansu do osób przebywających w przedszkolu (zarówno do dzieci, jak i dorosłych) minimum dwóch metrów.
 18. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zaprowadzić/odebrać dziecko bezpośrednio do/z sali, w której przebywa nauczyciel oczekujący na dziecko.
 19. Po przejęciu dziecka przez nauczyciela rodzice (prawni opiekunowie) natychmiast opuszczają budynek przedszkola.
 20. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazywać nauczycielowi aktualne telefony kontaktowe.
 21. Niniejsze zasady dotyczą również innych osób przyprowadzających i odbierających dziecko do i z przedszkola, upoważnionych do tego przez rodziców (prawnych opiekunów).

 

Zasady odbioru dzieci z przedszkola

 

 1. Dziecko wydawane jest rodzicom (prawnym opiekunom), którzy sygnalizują swoje przybycie domofonem.
 2. W momencie odbioru dziecka rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są stosować zasady zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 3. Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców (prawnych opiekunów) bądź inne osoby dorosłe przez nich upoważnione.
 4. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.
 5. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 6. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice (prawni opiekunowie).
 7. Odbieranie dzieci przez osoby niepełnoletnie może odbywać się w szczególnie uzasadnionych przypadkach na wyraźne, pisemne oświadczenie woli rodziców (prawnych opiekunów).
 8. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 9. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
 10. Dziecko z przedszkola nie zostanie oddane osobie, której stan wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwo (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie). W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

 

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia jego zdrowia lub bezpieczeństwa ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko od rodziców (prawnych opiekunów) do godz. 8.15
 3. Nauczyciel reaguje natychmiast na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 4. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość mniejszą niż na 1,5 metra.
 5. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie wychodziły samowolnie z budynku przedszkola.
 6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola, przed wejściem do budynku, w szatni.
 7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej, aż do momentu odebrania dziecka przez rodziców (prawnych opiekunów) lub inne upoważnione osoby.
 8. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom), którzy w momencie odbioru dziecka zobowiązani są stosować zasadę zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 9. Nauczyciel wydaje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) do godz. 17 – określonej przez rodzica w oświadczeniu.
 10. Nauczyciel bezwzględnie musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci, do czasu gdy wszystkie zostaną odebrane przez rodziców (prawnych opiekunów).
 11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów). Listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy posiada nauczyciel.
 12. W razie wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) i dyrektora placówki oraz nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 13. Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie niż wymienione w karcie zgłoszenia, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców (prawnych opiekunów) bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej lub pisemnej. Osoba ta zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem do budynku, a także znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka przedszkola.
 14. Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica (prawnego opiekuna) zgłoszoną telefonicznie.
 15. Nie wydaje się dziecka osobom niepełnoletnim.
 16. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem 01.09.2020

Dyrektor Marta Mazurek

 

 

 

 

PROCEDURA

PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI

W ZWIĄZKU Z COVID-19,

GDY RODZICE NIE WCHODZĄ DO PRZEDSZKOLA

obowiązująca w Przedszkolu nr 6 w Gdyni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla dyrektorów przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: określenie szczegółowych obowiązków rodziców i nauczycieli podczas przyprowadzania do przedszkola i odbierania z przedszkola dzieci przez rodziców (prawnych opiekunów), w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom oraz pracownikom na terenie przedszkola w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania rodziców oraz nauczycieli                      w czasie przyprowadzania dziecka do przedszkola oraz jego odbioru od nauczyciela

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: nauczyciele, rodzice

 

Zasady postępowania rodziców w procedurze przyprowadzania i odbierania dziecka                       z przedszkola

 

 1. Dziecko przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola tylko zdrowi rodzice (prawni opiekunowie).
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola.
 3. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do ścisłego stosowania obowiązujących  w przedszkolu procedur postępowania określonych na podstawie zaleceń Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego na czas pandemii koronawirusa COVID-19.
 4. Rodzice (prawni opiekunowie) bądź inne upoważnione osoby odpowiedzialni są za właściwe przestrzeganie zasad przyprowadzania dzieci do przedszkola i odbierania dzieci z przedszkola.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są zmierzyć dziecku temperaturę przed przyjściem do przedszkola.
 6. Rodzice (prawni opiekunowie) przyprowadzają do przedszkola i odbierają z przedszkola dziecko zdrowe – bez objawów chorobowych do godz. 8.15
 7. Rodzice (prawni opiekunowie) odbierają dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola – do godz. 17.00
 8. Rodzice (prawni opiekunowie) nie przyprowadzają dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 9. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są przekazać nauczycielowi istotne informacje o stanie zdrowia dziecka.
 10. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są sprawdzić, czy dziecko nie zabrało do/z przedszkola jakichkolwiek przedmiotów lub zabawek.
 11. Rodzice (prawni opiekunowie) powinni przypominać dziecku podstawowe zasady higieny, takie jak: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, zasłanianie ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 12. Rodzice (prawni opiekunowie) posiadają rękawiczki ochronne na dłoniach oraz indywidualną ochronę nosa i ust w momencie przyprowadzania dziecka do przedszkola  i odbierania z przedszkola.
 13. Rodzice (prawni opiekunowie) każdorazowo przed wejściem do budynku przedszkola obowiązkowo dezynfekują ręce płynem dezynfekującym.
 14. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są poddać dziecko badaniu temperatury ciała przez wyznaczonego pracownika przedszkola w przedsionku
 15. W przypadku wystąpienia gorączki dziecko nie będzie mogło pozostać w przedszkolu. Rodzic (prawny opiekun) bezwzględnie zobowiązany jest zabrać dziecko ze sobą i sprawdzić stan jego zdrowia w domu poprzez kontakt z lekarzem.
 16. Rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest przekazać nauczycielowi przedszkola aktualne numery telefonów kontaktowych.

 

Szczegółowe zasady przyprowadzania dziecka do przedszkola

 

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) muszą zabezpieczyć się w środki ochrony osobistej zarówno podczas odprowadzania, jak i odbierania dzieci.
 2. Dziecko przyprowadza do przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 3. Przy wejściu do budynku przedszkola rodzic (prawny opiekun) zatrzymuje się w przedsionku przedszkola i sygnalizuje swoje przybycie domofonem.
 4. W przedsionku może znajdować się jeden rodzic i jedno dziecko (dwoje dzieci w przypadku rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola)
 5. Do rodzica (prawnego opiekuna) z dzieckiem wychodzi wyznaczony pracownik przedszkola zabezpieczony w środki ochrony osobistej (fartuch ochronny, maseczkę, rękawice).
 6. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę w obecności rodzica (prawnego opiekuna). Jeśli termometr nie wskazuje temperatury wyższej niż 37,5oC, dziecko udaje się wraz z wyznaczonym pracownikiem do
 7. Pracownik przedszkola pomaga dziecku rozebrać się i umieścić garderobę w wyznaczonej szafce w szatni.
 8. Pracownik dba o zachowanie zasad nie podchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra, jeśli w szatni znajdują się jeszcze inne osoby.
 9. Po przygotowaniach w szatni pracownik przekazuje dziecko pod opiekę nauczycielowi, który oczekuje na dzieci w wyznaczonej sali.

 

Zasady odbioru dziecka z przedszkola

 1. Dziecko wydawane jest rodzicowi (prawnemu opiekunowi) bezpośrednio od pracownika przedszkola z budynku przedszkola.
 2. W momencie odbioru dziecka rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne oraz stosować zasady zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 3. Dziecko odbiera z przedszkola jeden rodzic (prawny opiekun) – o ustalonej, zadeklarowanej przez siebie godzinie.
 4. Rodzic (prawny opiekun), który przyszedł po dziecko, zatrzymuje w przedsionku budynku i sygnalizuje swoje przybycie domofonem. Oczekuje na wyjście dziecka                       z przedszkola przed wejściem do budynku, zachowując zasadę nie podchodzenia do innych osób na odległość bliższą niż 1,5 metra.
 5. Do oczekującego rodzica (prawnego opiekuna) wychodzi dziecko pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola zabezpieczonego w środki ochrony osobistej ( maseczkę, rękawice).
 6. Odbiór dziecka jest możliwy wyłącznie przez rodzica (prawnego opiekuna) bądź inną osobę dorosłą przez niego upoważnioną.
 7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie upoważnionego pracownika przedszkola.
 8. Osoba upoważniona zobowiązana jest posiadać na dłoniach rękawiczki ochronne i indywidualną ochronę nosa i ust przed każdorazowym wejściem z dzieckiem / po dziecko na teren przedszkola oraz znać zasady zachowania bezpieczeństwa podczas odbierania dziecka z przedszkola i przyprowadzenia dziecka do przedszkola.
 9. Odbioru dziecka z przedszkola mogą dokonać wyłącznie osoby pełnoletnie. Za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez osobę upoważnioną przez rodziców (prawnych opiekunów) odpowiedzialność ponoszą wyłącznie rodzice.
 10. Dziecko nie zostanie oddane z przedszkola osobie, której stan (np. upojenie alkoholowe, agresywne zachowanie) wskazuje, że nie jest ona w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa. W takim przypadku nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji oraz wzywa drugiego rodzica (opiekuna prawnego) dziecka lub osobę upoważnioną do odbioru dziecka. Dyrektor może zatrzymać dziecko w przedszkolu do czasu wyjaśnienia sprawy. Jeżeli jest to niemożliwe, dyrektor (lub nauczyciel) ma prawo wezwać policję.

 

Zasady postępowania nauczycieli przedszkola w procedurze przyprowadzania                           i odbierania dziecka z przedszkola

 

 1. Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonego jego opiece dziecka, a w przypadku narażenia zdrowia lub bezpieczeństwa dziecka ponosi pełną odpowiedzialność dyscyplinarną.
 2. Nauczyciel podczas przyprowadzania dziecka do przedszkola przyjmuje dziecko do grupy, oczekując na nie w wyznaczonej sali. Nauczyciel przyjmuje dziecko od wyznaczonego pracownika przedszkola.
 3. Nauczyciel natychmiast reaguje na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie zdrowia lub bezpieczeństwa ich samych i innych dzieci.
 4. Nauczyciel dba o to, by dzieci przychodzące do sali, nie podchodziły do innych osób przebywających w pomieszczeniu na odległość bliższą niż dwa metry.
 5. Nauczyciel odpowiada za to, by dzieci, które już weszły do sali, nie wychodziły z niej samowolnie, bez powodu i dozoru podczas dnia oraz by nie mogły samowolnie wychodzić z budynku przedszkola.
 6. Nauczyciel przedszkola nie ponosi odpowiedzialności za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dziecka pozostawionego przez rodziców (prawnych opiekunów) na terenie przedszkola,  przed wejściem do budynku.
 7. Nauczyciele sprawują opiekę nad dzieckiem od chwili przejęcia go od osoby przyprowadzającej (wyznaczonego pracownika przedszkola).
 8. Nauczyciel wydaje dziecko bezpośrednio upoważnionemu pracownikowi przedszkola, który sprawuje opiekę nad dzieckiem w szatni (np. pomaga ubrać się dziecku).
 9. Upoważniony pracownik przekazuje dziecko rodzicom (prawnym opiekunom) oczekującym przed wejściem do przedszkola.
 10. W momencie odbioru dziecka rodzic (prawny opiekun) zobowiązany jest stosować zasadę zabezpieczenia siebie w indywidualną ochronę nosa i ust.
 11. Wydanie dziecka innym osobom niż rodzice (prawni opiekunowie) może nastąpić tylko w przypadku pisemnego upoważnienia do odbioru dziecka podpisanego przez rodziców (prawnych opiekunów) – listy osób upoważnionych do odbioru dzieci z grupy wiekowej posiada nauczyciel oraz upoważniony pracownik przedszkola.
 12. W razie najmniejszych wątpliwości co do osoby odbierającej dziecko nauczyciel ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości. Jeśli okaże się, że dane nie są zgodne, nauczyciel powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) oraz dyrektora placówki i nie wydaje dziecka do wyjaśnienia sprawy.
 13. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i okazać go na żądanie nauczyciela lub osoby pełniącej dyżur w szatni.

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020

Dyrektor Marta Mazurek

 

PROCEDURA

KOMUNIKOWANIA NA DRODZE NAUCZYCIEL – DYREKTOR, NAUCZYCIEL – RODZIC NA CZAS PANDEMII

obowiązująca

w  Przedszkolu nr 6 w Gdyni

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

 • rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),
 • wytyczne dla przedszkoli opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie  z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

 

Cel procedury: zapewnienie zdrowia i bezpieczeństwa dzieciom/uczniom oraz pracownikom na terenie przedszkola/szkoły w związku z istniejącym zagrożeniem COVID-19

 

Zakres obowiązywania procedury: procedura dotyczy szybkiej ścieżki komunikowania się nauczyciela z dyrektorem, nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19

 

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, intendent, rodzice dzieci/uczniów

 

By zorganizować bezpieczne środowisko, potrzebna jest otwarta komunikacja. Sprawna komunikacja z rodzicami w czasach pandemii pomoże szybko zadziałać w sytuacji zagrożenia zdrowia. Najszybszą formą komunikacji nauczyciela z rodzicem i rodziców z nauczycielem lub dyrektorem w okresie pandemii koronawirusa COVID-19 są kontakt telefoniczny lub poczta elektroniczna.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są zwrócić się do rodziców o potwierdzenie aktualności numerów telefonów, adresów zamieszkania i adresów mailowych, by móc się z nimi skontaktować się w sytuacji koniecznej, tj. stwierdzenia objawów chorobowych u ich dziecka.
 2. Nauczyciele ustalają z rodzicami, który z numerów telefonów będzie służyć szybkiej komunikacji z nimi w razie potrzeby.
 3. Nauczyciele przekazują rodzicom numer telefonu do dyrektora przedszkola/szkoły służący szybkiej komunikacji z nauczycielami oraz rodzicami.
 4. Nauczyciele udostępniają dyrektorowi przedszkola/szkoły dane o numerach telefonu dotyczących szybkiej komunikacji z rodzicami w formie zestawienia (wzór dokumentu „Ścieżka szybkiej komunikacji z rodzicami” stanowi załącznik nr 1 do procedury).

 

Sposób prezentacji procedury

 

 1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola/szkoły.
 2. Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu/szkole procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.
 3. Udostępnienie dokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu/szkole.
 4. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola/szkoły z treścią procedury.

 

Tryb dokonania zmian w procedurze

 

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola/szkoły. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

 

Zasady wchodzą w życie z dniem: 01.09.2020r.

Dyrektor  Marta Mazurek

ORGANIZACJA PRACY PRZEDSZKOLA OD DNIA 18.05.2020

2020-05-15 11:20:45

 


 

Informacja o działalności Przedszkola Nr 6 od 18.05.2020r.

Przedszkole funkcjonuje w godz. 7.00-17.00

- przyprowadzanie dzieci  - 7.00.-8.15. – po tej godzinie nie ma już przyjęć dzieci do przedszkola

- odbiór dzieci w godz. 13.00 – 13.30, 15.00-17.00

Dziękuję bardzo wszystkim rodzicom dzieci uczęszczających obecnie do przedszkola za dostosowanie się do obowiązujących wymagań i procedur.

Od 18.05. utworzone zostały 2 grupy dzieci a od 01.06. 1 grupa.  Do każdej grupy uczęszcza po 12 dzieci (1dz. na 4m2). Obecnie w przedszkolu funkcjonują 3 grupy.

 • Rodzic przynosi obuwie zmienne dla dziecka, ewentualnie ubranie na zmianę.
 • Rodzic zobowiązany jest uaktualnić numery telefonów i poczty elektronicznej.
 • Dzieci należy ubrać w wygodne ubranie, obuwie, aby samodzielnie potrafiły się ubrać i rozebrać.
 • Przypominamy, że dziecko nie może mieć żadnych zabawek, przedmiotów.
 • W celu identyfikacji przed odbiorem dziecka prosimy o zdjecie maski z twarzy.
 • Rodzic oczekuje w przedsionku przedszkola. Kontaktować może się przez domofon.
 • Upoważnieni do odbioru dzieci są tylko rodzice lub osoby z nimi zamieszkujące.

W pierwszej kolejności przyjmowane były do przedszkola dzieci wg ustalonego kryterium pierwszeństwa oraz godzin uczęszczania do przedszkola.

Dzieci w grupach są w różnym wieku, nie są w swoich macierzystych salach i nie wszystkie są ze swoimi nauczycielkami. Grupy są niezmienne,  nie kontaktują się ze sobą. Dwie nauczycielki przydzielone do danej grupy  pracują  z dziećmi w systemie zmianowym (co drugi dzień). Sale są wietrzone, dezynfekowane. Dzięki Państwu Rada Rodziców zakupiła ozonator więc sale, ciągi komunikacyjne są dodatkowo ozonowane.  Dzieci wychodzą na plac zabaw ale nie korzystają ze sprzętu (brak możliwości wymaganej przez GIS dezynfekcji urządzeń).

Do końca czerwca, ze względu na brak  możliwości zapewnienia opieki dla dzieci nie będą tworzone następne grupy.

Ze względu na pandemię w dalszym ciągu proszę o kontakt e-mailowy lub telefoniczny. Na wszelkie pytania, wątpliwości i uwagi  staramy  się odpowiadać możliwie jak najszybciej.  Jest to trudny czas zarówno dla Państwa jak i dla nas. Pomoc i zrozumienie pozwolą nam  w optymalny sposób zapewnić bezpieczne, higieniczne warunki pobytu  w przedszkolu   w atmosferze wzajemnej życzliwości i wsparcia w tym ciężkim dla wszystkich okresie.

Życzę dużo zdrowia i spokoju

                                                                                                          

                                                                                                    

Dyrektor

Marta Mazurek

Procedura na wypadek zagrożenia COVID-19

2020-05-15 08:55:13

Podstawa prawna

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z dnia 20 marca 2020 r. Poz. 491)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z dnia 29 kwietnia 2020 r. poz. 780)

Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej, innych form  wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 394, 567)

Oświadczenie Prezesa UODO,  Motywem 49 RODO i art. 17 specustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 poz.374, 567,568) oraz wytycznymi MEN w sprawie pierwszeństwa w korzystaniu z opieki przedszkolnej w czasie trwania epidemii koronawirusa.

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela(Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)

Ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.)

Głównym celem procedury jest zapobieganie zakażeniu i rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz działania wynikające z pojawienia się zakażenia w placówce.

Osobą odpowiedzialną za wdrożenie procedury jest dyrektor placówki zaś osobami odpowiedzialnymi za realizację procedury pracownicy placówki. Niniejsza procedura opracowana jest w oparciu o wytyczne GIS oraz wytyczne MPiPS i MZ i jest na bieżąco aktualizowana.

I ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Rodzice/opiekunowie prawni mają obowiązek przyprowadzić do przedszkola dziecko zdrowe i złożyć stosowne oświadczenia (załącznik nr 1).
 2. Rodzice/opiekunowie prawni oczekujący na oddanie/odebranie dziecka do/z placówki zobowiązani do zachowania bezpiecznej odległości 1,5 – 2 m od siebie.
 3. Rodzice, w oczekiwaniu na mierzenie temperatury ciała dziecka, stoją przed wejściem głównym zachowując  bezpieczną odległości  2 m od siebie.
 4. W przedsionku przedszkola/części wspólnej przedszkola może jednocześnie przebywać jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi.
 5. Pracownik przedszkola mierzy dziecku temperaturę i zapisuje czas wejścia.
 6. Temperatura ciała dziecka mierzona jest tylko i wyłącznie z chwilą zakrycia ust i nosa przez rodzica i dziecko.
 7. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola
 8. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciel
 9. Po zmierzeniu temperatury ciała dziecka, rodzic w przedsionku przedszkola przekazuje, je pracownikowi placówki.
 10. W razie temperatury podwyższonej lub widocznych objawów chorobowych, dziecko nie zostaje przyjęte do przedszkola.
 11. Wyznaczony pracownik pomaga dziecku w szatni i zaprowadza do sali pod opiekę nauczyciela.
 12. Po każdej nieobecności dziecka spowodowanej podejrzeniem chorobą rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego, że dziecko jest zdrowe i nie ma przeciwwskazań, aby uczęszczało do przedszkola.
 13. Dziecko chorujące na astmę lub alergiczny nieżyt nosa może uczęszczać do przedszkola tylko po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego.
 14. Na czas epidemii wprowadza się całkowity zakaz przynoszenia przez dzieci zabawek i innych przedmiotów z domu.
 15. Rodzic odbierający dziecko z przedszkola zgłasza się przez system domofonów/lub sposób przyjęty w placówce i oczekuje  w przedsionku/części wspólnej przedszkola.
 16. Pracownik przedszkola pomaga dziecku w szatni, przekazuje rodzicowi i zapisuje czas wyjścia.
 17. Następnie odprowadza dziecko i w przedsionku przedszkola przekazuje rodzicowi.
 18. Istotne informacje o stanie zdrowia, samopoczuciu podczas pobytu dziecka w danym dniu w przedszkolu możliwe jest wyłącznie poprzez zdalne środki przekazu.
 19. Kontakt z dyrektorem i wicedyrektorem przedszkola jest wyłącznie drogą mailową: dyrektor@przedszkole6gdynia.pl lub telefonicznie 586291526

II ZASADY KORZYSTANIA Z PLACU ZABAW W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

 1. Dzieci na plac zabaw wychodzą pod opieką opiekunów przypisanych do danej grupy.
 2. W szatni i podczas wychodzenia na dwór stosuje się rotacyjność grup
 3. Na placu zabaw należy starać się zachować możliwie maksymalną odległość personelu i dzieci od siebie.
 4. Pracownik placówki dezynfekuje regularnie sprzęt lub czyści go z użyciem detergentu przed i po zabawie. Dzieci nie korzystają ze stałych elementów wyposażenia placu zabaw./załącznik nr 4 /
 5. Po powrocie z placu zabaw dzieci rozbierają się w szatni, a następnie dokładnie myją ręce. Opiekun myje i dezynfekuje ręce.
 6. Obowiązuje całkowity zakaz wychodzenia z dziećmi poza teren placówki, np. na spacer.

III ZASADY HIGIENY, CZYSZCZENIA I DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI W CZASIE STANU EPIDEMICZNEGO

Placówka przestrzega  zasad sanitarnych zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego

 

 1. Placówka pracuje według ustalonego planu higieny, który w okresie stanu epidemicznego został dostosowany do wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego.
 2. Do mycia rąk, mycia i dezynfekcji powierzchni płaskich i dotykowych stosuje się środki dedykowane do zwalczania COVID-19 (załącznik nr 3).
 3. Obowiązkiem osoby zarządzającej placówką jest zapewnienie stałego dostępu do środków myjących i dezynfekujących oraz indywidualnych środków ochrony osobistej.
 4. Na terenie placówki rozmieszczone są dozowniki z preparatem do dezynfekcji rąk  oraz instrukcje prawidłowej dezynfekcji rąk .
 5. W przedszkolu stosuje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (załącznik nr 4).
 6. Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy w pomieszczeniach kuchennych, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców.

 

IV ZASADY PRZEBYWANIA OSÓB TRZECICH W PLACÓWCE

 1. Przebywanie osób trzecich w placówce ograniczone jest do minimum. Osoby te zaopatrzone powinny być w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczka, rękawiczki)
 2. Na czas epidemii zawiesza się wszelkie zajęcia dodatkowe (rytmika, j. angielski) i imprezy (teatrzyki, festyny). Wyjątek stanowi rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych.
 3. Dostawcy żywności oraz środków chemicznych nie mogą wchodzić na teren placówki. Dostawy powinny odbywać się być przy drzwiach przeznaczonych do przyjmowania towarów i stamtąd odebrane przez pracowników placówki.
 4. Listonosz oraz kurierzy nie mogą wchodzić do placówki. W przypadku dostarczenia przesyłki pracownik przedszkola zaopatrzony w maseczkę i rękawiczki powinien odebrać ją osobiście sprzed drzwi wejściowych. Dokumenty dostarczone do placówki podlegają 24 godzinnej kwarantannie.
 5. Dyrektor przyjmuje interesantów po wcześniejszym ustaleniu terminu. Osoby te, mogą wejść do placówki wyłącznie w maseczce i po zdezynfekowaniu rąk lub w rękawiczkach

V WYTYCZNE DLA PRACOWNIKÓW

Pracownik przedszkola ma obowiązek dokonywania samoobserwacji i pomiaru temperatury dwa razy dziennie. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów (podwyższona temperatura, kaszel, ból głowy) powinien pozostać w domu i skorzystać z teleporady medycznej.

 1.  Zadania pracowników:
 1. Pracować zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w procedurze.
 2. Usunąć z sali, przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie dezynfekować, np. pluszowe zabawki. Systematycznie dezynfekować przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.). Pracownik zobowiązany jest dezynfekować powierzchnie dotykowe (m.in. klamki, włączniki światła, itp.) oraz powierzchnie płaskie (np. blaty stołów).
 3. Wietrzyć salę co najmniej raz na godzinę.
 4. Zwracać uwagę, aby dzieci często i regularnie myły ręce, bądź samemu myć dzieciom ręce, szczególnie przed jedzeniem, po skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 5.  Zorganizować dziecku miejsce do wypoczynku na leżaku (bez pościeli/koca), zachowując przy tym dystans pomiędzy leżakami, a po zakończeniu odpoczynku zdezynfekować je.
 6. Unikać organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu.
 7. Przestrzegać reżimu sanitarnego, w kontakcie z rodzicami/opiekunami prawnymi używać środków ochrony osobistej (maseczka/przyłbice, rękawiczki), zachować w miarę możliwości bezpieczny dystans.
 8. Przestrzegać zakazu bezpośredniego kontaktu opiekunów ze sobą w czasie sprawowania opieki nad dziećmi.
 9. Przestrzegać zakazu kontaktu personelu kuchennego oraz obsługi z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 1. Ogranicza się w miarę możliwości zaangażowanie w pracę z dziećmi pracowników i personelu powyżej 60. roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 2. Pracownicy w razie konieczności zaopatrzeni są w indywidualne środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, przyłbice).

VI POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 1. W przypadku stwierdzenia objawów chorobowych, charakterystycznych dla zakażenia Covid-19 (kaszel, gorączka, duszność, ból gardła) u pracownika/dziecka należy odizolować pracownika/dziecko w wydzielonym pomieszczeniu przedszkola.
 2. Przedszkole zawiadamia rodziców o wystąpieniu objawów chorobowych u dziecka.                                                                                                 
 3. O zdarzeniu informuje się miejscową stację sanitarno-epidemiologiczną i postępuje zgodnie ze wskazaniami.
 4. Dalsze postępowanie dotyczące funkcjonowania placówki uzależnione będzie od stwierdzenia zakażenia bądź jego braku i decyzji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Dyrektor  Przedszkola nr 6

Marta Mazurek

Załączniki

Oświadczenia

PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA  WYPADEK  PODEJRZENIA ZAKAŻENIA COVID-19U DZIECKA

obowiązująca    w   Przedszkolu  nr 6 w Gdyni     w związku zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19

Podstawa prawna:

− rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.   w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 poz. 493 ze zm.),

− wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym i Ministrem Zdrowia.

Cel procedury: zapewnienie bezpieczeństwa w przedszkolu.

Zakres obowiązywania procedury: zasady postępowania pracowników przedszkola   w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dziecka.

Uczestnicy postępowania: zakres odpowiedzialności: dyrektor, nauczyciele, pracownicy przedszkola.

1.Dyrektor odpowiada za opracowanie zasad postępowania w przedszkolu w przypadku podejrzenia zakażeniaCOVID-19  u dziecka przebywającego w przedszkolu.

2.Dyrektor wydziela odrębne pomieszczenie, które może pełnić funkcje izolatki. Pomieszczenie powinno znajdować się w odległości min. 2 m od innych osób, może być też oddzielone parawanem.

3.Pomieszczenie powinno być co najmniej raz dziennie sprzątane (myte)  i dezynfekowane.

4.W pomieszczeniu nie powinno być sprzętu oraz przedmiotów, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. dywanu).

5.Dyrektor informuje rodziców dziecka o obowiązku skontaktowania się z lekarzem oraz poinformowania stacji sanitarno-epidemiologicznej o pojawieniu się   u dziecka objawów, które mogą sugerować zakażenie COVID-19. Po powiadomieniu stacji rodzic czeka na instrukcje i postępuje zgodnie z nimi oraz informuje dyrektora    o sytuacji. Dyrektor ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne dzieci i pracowników postępuje zgodnie z zaleceniami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

6.Dyrektorsporządza notatkę z zaistniałej sytuacji.

7.Notatka zawiera następujące informacje:

 1. a) datę,
 2. b) godzinę powiadomienia stacji sanitarno-epidemiologicznej,
 3. c) godzinę powiadomienia rodziców, opis przebiegu działań.

8.Dyrektor przechowuje notatkę w dokumentacji przedszkola/szkoły.

9.Dyrektor powiadamia o przypadku organ prowadzący.

10.Jeśli niniejsza procedura jest niezgodna z instrukcjami wskazanymi przez stację sanitarno-epidemiologiczną, dyrektor postępuje zgodnie z instrukcjami stacji sanitarno-epidemiologicznej.

Nauczyciele i pracownicy przedszkola opiekujący się dzieckiem:

1.Jeśli pracownik przedszkola zauważy u dziecka niepokojące objawy sugerujące zakażenie COVID-19(np. temperatura, duszność, kaszel, biegunka, katar), niezwłocznie izoluje dziecko w wydzielonym, wskazanym przez dyrektora pomieszczeniu.

2.Dziecko do czasu przybycia rodziców zostaje pod opieką wyznaczonego pracownika przedszkola. Pracownik ten zabezpieczony zostaje w środki ochrony osobistej (maseczkę, rękawiczki jednorazowe, fartuch z długim rękawem).

3.Inni pracownicy, którzy kontaktują się z dzieckiem, przejawiającym niepokojące objawy sugerujące COVID-19,zobowiązani są używać indywidualnych środków ochronnych. Wskazane jest jednak ograniczenie kontaktów do minimum.

4.Nauczyciel sprawujący opiekę nad dziećmi w grupie, w której przebywało dziecko    z niepokojącymi objawami sugerującymiCOVID-19, zobowiązany jest otoczyć opieką pozostałe dzieci zadbać, by:

1) umyły ręce zgodnie z instrukcją,

2) jeśli to możliwe, przeszły do innego zdezynfekowanego pomieszczenia przedszkola lub wyszły na zewnątrz budynku przedszkola.

5.Wyznaczone osoby wietrzą salę, w której przebywała grupa, dokonują czynności myjących i dezynfekujących w sali.

6.Po umieszczeniu dziecka w izolatce, nauczyciel grupy, korzystając z zasad szybkiej komunikacji z rodzicami, niezwłocznie powiadamia o izolacji i konieczności pilnego odbioru dziecka z przedszkola.

7.Odbiór dziecka następuje zgodnie z ustaloną procedurą odbioru dziecka obowiązującą   w okresie pandemii koronawirusa.

Przekazanie dziecka rodzicom(prawnym opiekunom)

1.By odebrać dziecko z niepokojącymi objawami sugerującymiCOVID-19,rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są do zadzwonienia domofonem do przedszkola i poinformowania o gotowości odbioru dziecka z przedszkola. Pracownikowi odbierającemu domofon, rodzic podaje imię i nazwisko dziecka, po które przyszedł.

2.Rodzic(prawny opiekun) odbierający dziecko jest wyposażony w środki ochrony indywidualnej w postaci rękawiczek oraz maski zasłaniającej usta i nos. Przed odbiorem dziecka rodzic (prawny opiekun) dezynfekuje dłonie płynem dezynfekującym umieszczonym przy wejściu do budynku przedszkola.

3.Dziecko zostaje przekazane rodzicowi (prawnemu opiekunowi) przez pracownika przedszkola ,który się nim opiekował w izolatce.

4.Pracownik zabezpieczony w środki ochrony osobistej przyprowadza dziecko   z izolatki do ustalonego miejsca odbioru dziecka (np. przedsionka przedszkola) i czeka na otwarcie drzwi zewnętrznych. Po otwarciu drzwi, zachowując odległość 2 m od rodzica

(prawnego opiekuna),opiekun dziecka najpierw identyfikuje rodzica, a następnie wydaje dziecko.

5.Jeśli pracownik ma wątpliwości co do tożsamości odbierającego, może poprosić rodzica (prawnego opiekuna) o okazanie dowodu tożsamości.

6.W razie potrzeby rodzic(prawny opiekun) może wejść do przedsionka.

7.Osoba opiekująca się dzieckiem, zachowując dystans nie mniej niż 2 m, przekazuje dziecko  rodzicowi (prawnemu opiekunowi) oraz przekazuje informacje na temat objawów, jakie zaobserwowano u dziecka. Może przekazać rodzicowi (prawnemu opiekunowi) również numery telefonów do zawiadomionej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Po uzyskaniu odpowiednich informacji, rodzic (prawny opiekun) opuszcza przedszkole i postępuje zgodnie z ogólnymi zaleceniami sanitarnymi.

8.Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, nie zostaje wpuszczony do budynku przedszkola. W tej sytuacji należy poprosić rodzica (prawnego opiekuna), by stanął w odległości nie mniej niż 2 m od drzwi budynku   i wypuścić dziecko do rodzica. Pracownik obserwuje dziecko do chwili, gdy rodzic (prawny opiekun) je przejmie.

9.Jeśli rodzic (prawny opiekun) odbierający dziecko nie posiada indywidualnych środków ochrony, stanowi to wykroczenie. Dyrektor przedszkola ma prawo zgłosić je do organów ścigania.

10.Pracownik opiekujący się dzieckiem w izolatce, który oddał dziecko rodzicowi (prawnemu opiekunowi) dezynfekuje rękawice oraz zgodnie z instrukcją zdejmuje maseczkę, fartuch   i rękawice.

11.Izolatka,w której przebywało dziecko, jest dokładanie wietrzona, myta za pomocą odpowiednich detergentów i dezynfekowana środkiem zgodnie z instrukcją sprzątania  i odkażania sal, przez wyznaczonych pracowników przedszkola.

Sposób prezentacji procedury

1.Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej przedszkola.

2.Zapoznanie rodziców/opiekunów z obowiązującą w przedszkolu procedurą poprzez przekazanie jej treści z wykorzystaniem środków zdalnej komunikacji.

3.Udostępnieniedokumentu na tablicy ogłoszeń w przedszkolu.

4.Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedury.

Tryb dokonywana zmian w procedurze

Wszelkich zmian w opracowanych procedurach może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

Zasady wchodzą     w życie z dniem: 01.08.2020r.

KARTA MIESZKAŃCA GDYNI

2019-03-10 18:00:31

545-5598.jpg

Szanowni rodzice bardzo prosimy o wyrobienie karty mieszkańca

 • dla dziecka
 • rodziców
 • oraz osób upoważnionych do odbioru dziecka, mieszkających w Gdyni

(będą one potrzebne do czytników ewidencji czasu pobytu dzieci w przedszkolu, )

wszelkie informacje dotyczące wyrobienie powyższej  karty znajdziecie państwo na stronie miasta Gdynihttps://karta.miato.gdynia.pl/rejestracja