Deklaracja dostępności

Przedszkole Nr 6 w Gdyni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://przedszkole6gdynia.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-02-25. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • część plików graficznych nie posiada opisów alternatywnych,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących oraz informacji dźwiękowej dla osób niewidzących,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,
 • dokumenty w formacie PDF nie są dokumentami edytowalnymi,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo.

Informacje dodatkowe

Strona internetowa posiada moduł ułatwień dostępu (ikona widoczna po lewej stronie przy poruszaniu się po witrynie), który pozwala na:

 • zmianę rozmiaru czcionki,
 • podświetlenie linków,
 • wybór szablonu strony w wersji jasnej,
 • wybór szablonu strony w wersji ciemnej (zwiększony kontrast),
 • wybór szablonu strony w wersji monochromatycznej,
 • przegląd mapy strony

Data sporządzenia Deklaracji Dostępności i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-04-12

Data ostatniego sporzadzenia deklaracji 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Danuta Tessar, e-mail: dyrektor@przedszkole6gdynia.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 629 15 26. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku Przedszkola Nr 6 w Gdyni od ul. Chwaszczyńskiej prowadzi droga nachylona pod kątem 10 stopni do poziomu skręcająca w lewo o nachyleniu około 15 stopni do poziomu.
 2. Brak podjazdu dla wózków inwalidzkich.
 3. Na terenie przedszkola są 4 miejsca parkingowe.
 4. Budynek przedszkolny jest dwukondygnacyjny, nie posiada windy osobowej.
 5. Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 6. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.