Rada rodziców

 1. Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców wychowanków uczęszczających do Przedszkola.
 2. Rada Rodziców jest społecznie działającym organem na rzecz placówki.
 3. Wspiera działalność opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczną Przedszkola tak, aby odpowiadała oczekiwaniom rodziców i dzieci.
 4. Rada Rodziców tworzona jest i działa w oparciu o przyjęty regulamin.
 5. Celem działalności Rady Rodziców jest:
  1. Zapewnienie współpracy rodziców z Przedszkolem w podnoszeniu jakości pracy Przedszkola
  2. Prezentowanie wobec nauczycieli, dyrekcji Przedszkola oraz władz oświatowych opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Przedszkola
  3. Współdziałanie z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną w zaznajamianiu rodziców z działalnością edukacyjną Przedszkola i wynikającymi z niej zadaniami dla rodziców
  4. Pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji zadań Przedszkola
 6. W celu wspierania działalności statutowej Przedszkola Rada Rodziców może pozyskiwać fundusze z dobrowolnych składek oraz z innych źródeł.

Skład Rady Rodziców:

Przewodnicząca Bogumiła Charzyńska   
z-ca przewodniczącego Katarzyna Kaczmarska
skarbnik Dorota Klonowska
sekretarz Ewelina Dragosz
   

Drodzy Rodzice!
Z funduszy Rady Rodziców finansowane są między innymi:

 • Teatrzyki
 • Koncerty
 • Rytmikę
 • Mikołajki
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Matki i Ojca
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Dzień Edukacji Narodowej
 • Wycieczki
 • Pożegnanie sześciolatków
 • Wodę mineralną
 • Spotkanie z Szósteczką

 

KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW
Opłata miesięczna w wysokości 50 zł.
Istnieje możliwość jednorazowej opłaty rocznej.

Rada Rodziców przy Przedszkolu nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

kontakt

radarodzicow@p6.edu.gdynia.pl

Konto bankowe
BZ WBK 79 1090 1102 0000 0001 3360 4832