RODO

Klauzula informacyjna Przedszkola nr 6

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka  jest Przedszkole nr 6 ul. Chwaszczyńska 28 ,81-395 , e-mail:przedszkole@p6.edu.gdynia.pl
 2. Inspektor danych osobowych Pan Grzegorz Sarniak e-mail: edu.iod@gdynia
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przede wszystkim na podstawie przepisów prawa oświatowego, wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym oraz na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody.
 4. Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnianie obowiązku edukacyjnego w szczególności realizacja zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych i zagwarantowania dziecku bezpieczeństwa; wypełnienie obowiązku dotyczącego prowadzenia dokumentacji działalności wychowawczo-opiekuńczej Placówki, a także promocja Przedszkola.
 5. Dane osobowe przechowywane będą wyłącznie przez okres niezbędny, wskazany w przepisach prawa, w szczególności zgodne z jednolitym rzeczowym wykazem akt.                              
 6. W przypadku udzielenia zgody - do momentu jej cofnięcia lub ograniczenia.
 7. Państwa dane mogą być przekazywane m.in. Organowi Prowadzącemu Przedszkole, Kuratorium Oświaty, Centrum Usług Przedszkoli i Szkół, operatorowi pocztowemu, a także dostawcą usług, z którymi Przedszkole zawarło umowę na świadczenie usług wsparcia technicznego dla systemów informatycznych wykorzystywanych przy ich przetwarzaniu oraz podmiotom, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego. W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu poprzedzającym, zostaną Państwo odrębnie poinformowani.
 8. W przypadku wykorzystania takich serwisów jak Facebook, Youtube lub Twitter dane osobowe mogą być przekazane do państw trzecich, gdzie obowiązują inne przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 9. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o otrzymane dane osobowe.
 10.  Przysługuje Państwu:                    
 • prawo dostępu do swoich danych oraz oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na jej podstawie ( nie bedzie to wpływać na zgodność z prawem przetwarzania,  którego dokonano przed cofnięciem takiej zgody),
 • prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO ( na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.Stawki 2, 00-193 Warszawa)