Koncepcja pracy

 

DZIECKO JEST CHODZĄCYM,
WYJĄTKOWYM, JEDYNYM,
NIEZASTĄPIONYM CUDEM
Phil Bosmans

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola.

MISJA PRZEDSZKOLA

Z nami spędzać czas chcą wszystkie dzieci

WIZJA PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby
 2. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec "inności"
 3. Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości
 4. Oferty edukacyjne stwarzają warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych
 5. Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola
 6. Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną
 7. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola
 8. W swoich działaniach przedszkole uwzględnia potrzeby środowiska lokalnego,z którym współpracuje.
 9. Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku
 10. Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy

NASZE PRZEDSZKOLE

Przedszkole Nr 6 w Gdyni usytuowane jest w dzielnicy Gdynia Karwiny przy ulicy Chwaszczynskiej 28. Mieści się w wolno stojącym budynku. W przedszkolu znajduje się pięć przestronnych sal   położonych na dwóch poziomach, które stwarzają warunki do zabawy i wypoczynku dzieci. Wokół terenu przedszkola znajdują się wieloletnie okazy drzew, krzewy oraz rabaty z kwiatami tworzące specyficzny klimat, oraz ogród warzywny. Budynek przedszkola i przylegający do niego okazały ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest wyposażony w sprzęt do zabaw i zajęć ruchowych. Placówka czynna jest w godzinach 7.00-17.00. Pod Do przedszkola uczęszcza 102 dzieci. W przedszkolu funkcjonują 4 grupy wiekowe:

 • grupa I - Dzwoneczki - 3 -latki
 • grupa II - Stokrotki - 4/5 latki
 • grupa III - Bratki - 5/6 latki
 • grupa IV - Niezapomonajki - 6 latki

Przedszkole Nr 6 zatrudnia 20 pracowników: 10 nauczycielek, 9 obsługi.  Kadra pedagogiczna zatrudniona w placówce posiada wysokie kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz specjalistyczne: logopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej. Kadra tworzy życzliwą i ciepłą atmosferę współdziałania. Systematycznie doskonali proces wspomagania i edukację dzieci. Nauczyciele motywowani są przez dyrektora do pracy na wysokim poziomie.

BAZA PRZEDSZKOLA

Placówka posiada:

 • 4 sale   wyposażone w atestowane nowoczesne meble dostosowane do wzrostu dzieci, salę do zabaw ruchowych, hol - szatnię
 • Atrakcyjne zabawki i pomoce dydaktyczne sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi dziecka, pozwalają na realizację przyjętych programów
 • Ogród przedszkolny bogaty w różnorodne krzewy i drzewa, wyposażony w sprzęt sportowo-rekreacyjny do ćwiczeń i zabaw sprzyja zabawom na świeżym powietrzu a także prowadzeniu obserwacji przyrodniczych
 • Zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne

PROGRAMY REALIZOWANE W PRZEDSZKOLU

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli , oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z 14 lutego 2017r.
 • Program wychowania przedszkolnego "Kocham przedszkole" Mirosławy Pleskot i Agnieszki Staniszewskiej – Mieszek
 • Program Edukacji Fundamentalnej Katarzyny Lotkowskiej i Colina Rose

METODY STOSOWANE W PRZEDSZKOLU

Stosowane formy i metody pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych. Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego: podające, praktyczne, aktywizujące i problemowe.
Codzienną pracę pedagogiczną wzbogacono o nowatorskie toki metodyczne:

 • Pedagogikę zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA - zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacji
 • Metodę Ruchu Rozwijającego wg W. Sherborne - zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązywanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku
 • Metody aktywności ruchowej: Orffa i Labana, Kniessów - gimnastyka twórcza i gimnastyka rytmiczna
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz - metoda przygotowująca do nauki czytania i pisania
 • Metodykę nauczania matematyki wg E. Gruszczyk-Kolczyńskiej - zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki
 • Kinezjologię edukacyjna Dennisona - program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych aktywizujących proces uczenia się
 • System edukacji przez ruch D. Dziamskiej - system form i metod kształcenia oraz terapii, który wykorzystuje naturalny, spontaniczny ruch organizmu
 • Techniki parateatralne Drama, Pantomima - stymulujące postawy i myślenie twórcze
 • Element metody E.J. Delcroze - rytmika - ekspresja twórcza
 • Elementy metody Batti Straussa - aktywne słuchanie muzyki
 • Metodę Burzy mózgów - aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole Nr 6 ma własne tradycje, co podkreśla jego specyfikę i odrębność. Przedszkole ma swoje logo, kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych:

 • Dzień Przedszkolaka
 • Mikołajki
 • Jasełka
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Bal karnawałowy
 • Dzień Wiosny
 • Spotkanie z 6
 • Dzień Dziecka
 • Pożegnanie starszaków

MODEL ABSOLWENTA

Absolwent Przedszkola Nr 6 jest (na):

crossword.jpg

NAUCZYCIELE W NASZYM PRZEDSZKOLU

 • Stosują nowoczesne metody pracy, tworzą i realizują własne programy dostosowane do potrzeb grupy i przedszkola
 • Doskonalą swoją wiedzę i umiejętności, podnoszą kwalifikacje zawodowe, wzbogacają warsztat pracy, dzielą się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, monitorują efektywność własnej pracy
 • Są kreatywni, aktywni i twórczy
 • Wspierają rozwój psychofizyczny dziecka, jego umiejętności, predyspozycje i uzdolnienia, obserwują i oceniają jego rozwój
 • Wspierając dziecko ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi, wspomagają rodziców w ramach organizowanej i udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu
 • Aktywnie realizują zadania przedszkola zgodnie z prawem oświatowym i dokumentami placówki
 • Efektywnie i aktywnie współpracują ze środowiskiem rodzinnym dziecka, z innymi nauczycielami, instytucjami wspomagającymi pracę z dzieckiem, rozwój zawodowy nauczyciela oraz jakościowy rozwój placówki.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole systematycznie współpracuje z rodzicami. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz troszczą się o skuteczny przepływ informacji.

Rodzice w naszym przedszkolu:

 • Otrzymują rzetelną i obiektywną informację o postępach i niepowodzeniach dziecka,
 • Współpracują z nauczycielami,
 • Otrzymują pomoc specjalistów
 • Wyrażają swoją opinię i oceniają pracę przedszkola
 • Aktywnie uczestniczą w życiu przedszkola
 • Są partnerami w tworzeniu klimatu, działalności wychowawczo - dydaktycznej i zarządzaniu placówką

Stosowane formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • Zebrania ogólne i grupowe
 • Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami
 • Prowadzenie kącika dla rodziców, m. in. Informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego
 • Zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów
 • Udział w uroczystościach przedszkolnych
 • Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, konkursów
 • Udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wyrażanie opinii
 • Angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup
 • Mama i tata w przedszkolu - rodzicielskie prezentacje zawodów, pasji, zainteresowań w grupie dziecka

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczo-edukacyjnych. Włącza się w różnorodne inicjatywy na rzecz środowiska, uwzględniając jego potrzeby i możliwości. Dzieci biorą czynny udział w akcjach charytatywnych, w akcjach ekologicznych na rzecz ochrony środowiska. Do stałych tradycji należą: zbiórka "miśków-pluszaków" do karetek pogotowia ratunkowego, karmy dla zwierząt "Ciapkowa". Ponadto placówka prowadzi stałą współpracę z instytucjami użyteczności publicznej: Biblioteką Miejską, Strażą Pożarną, Policją, Wyższą Szkołą nauk Stosowanych w Gdyni, Uniwersytetem Gdańskim, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Przedszkolem Nr 44, Nr 5, Nr 50, Szkołą Podstawową Nr 46, Nr 42, Nr 20, Nr 45, instytucjami i organizacjami wspierającymi edukację ekologiczną. Systematycznie badane są losy absolwentów naszego przedszkola.

PROMOCJA PRZEDSZKOLA

Działania promocyjne obejmują:

 • Prowadzenie kroniki przedszkola
 • Organizacja uroczystości przedszkolnych i imprez międzyprzedszkolnych
 • Prowadzenie strony internetowej placówki
 • Dbałość o estetykę otoczenia, wewnątrz i na zewnątrz budynku
 • Upowszechnienie informacji o przedszkolu
 • Udział w konkursach gminnych, ogólnokrajowych
 • Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola
 • Dbanie o dobre imię placówki

CELE I ZADANIA NASZEGO PRZEDSZKOLA

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych a w szczególności podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o program wybrany z zestawu programów proponowanych przez MENiS "Zanim będę uczniem" oraz programy własne.
 2. Cele przedszkola:
  • Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym
  • Sprawowanie opieki, wychowanie i kształcenie odpowiednio do potrzeb dziecka w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa
  • Wspieranie działań wychowawczych rodziny
  • Przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole
 3. Zadania przedszkola:
  • Przestrzeganie uniwersalnych wartości etycznych: miłości, dobra, prawdy, piękna i przyjaźni,
  • Stworzenie dzieciom warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie
  • Zapewnienie dzieciom warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego zachowania,
  • Wspieranie działań twórczych dziecka w różnych dziedzinach aktywności
  • Wprowadzenie dzieci w świat sztuki i rozwijanie umiejętności prezentowania obserwowanej rzeczywistości , poprzez różne formy ekspresji artystycznej
  • Uczenie dziecka komunikowania się z otoczeniem, odnajdowania swojego miejsca w grupie rówieśniczej, wspólnocie przedszkolnej
  • Umożliwienie dziecku poznanie siebie i świata
  • Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej
  • Współpraca z rodzicami
  • Budowanie spójnego systemu wychowania
  • Współpraca ze środowiskiem lokalnym
  • Rozbudzanie poczucia przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej, społeczności przedszkolnej, środowiska lokalnego, regionu, kraju oraz kształtowanie osobowości patriotycznej
  • Projektowanie sytuacji edukacyjnych rozbudzających motywację i działania dzieci, rodziców, oraz środowiska lokalnego do życia zgodnego z zasadami ekologii.

PRIORYTETY ROZWOJU 

Rok 2022/2023 Czytelnictwo

Zadanie – Rozwijanie zainteresowań czytelniczych

Wskaźniki - umiejętności dzieci

 • Uczestniczą w różnych formach aktywności słownej, poprawnie się wypowiadają
 • Wykazują zainteresowanie książką
 • Uczestniczą w działaniach podejmowanych wspólnie z Biblioteką na Karwinach