Płatności

USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty wprowadza zmianę w opłatach za korzystanie z wychowania przedszkolnego.

Wysokość opłaty za świadczenie udzielane przez Przedszkole nr 6 regulują następujące przepisy:

 • Uchwała  nr LVII/1772/23 Rady Miasta Gdyni z dnia 25 października zmieniająca uchwałę nr X/316/19 Rady Miasta Gdyni z 26 czerwca 2019r. w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasto Gdynia.
 • W/w uchwała określa koszt jednostkowy za 1 godzinę korzystania dziecka ze świadczeń przekraczających zakres pięciu godzin dziennie, w których zapewnia się bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, w wysokości 1,30 zł  od dnia 5 grudnia 2023 r.

Informujemy, że z dniem 01.01.2022 opłata za wyżywienie całodzienne: 9.00 zł w tym: śniadanie, obiad, podwieczorek

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr  6743/23/VIII/0  Prezydenta Miasta Gdyni z dnia  29.08. 2023 r.   zmieniające rozporządzenie nr 5904/22/VIII/0 prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2022 w sprawie akceptacji dziennej stawki żywieniowej w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Gdyni.

 • 2,70  zł opłata za śniadanie
 • 4,50  zł opłata za  obiad;
 • 1,80  zł opłata za podwieczorek
 • 7,20  zł opłata za śniadanie i obiad

Opłaty zamieszczane sa na stronie w zakładkach grupy. Każdy rodzic ma przydzielony indywidualny numer.
 

Prosimy o prawidłowe wnoszenie opłaty za przedszkole na konto bankowe, zgodnie z kwotą podaną na wydruku. W treści prosimy wyszczególnić osobno kwotę za żywienie i świadczenie. Szczególną uwagę należy zwrócić na dokładność wpłacanych kwot. Prosimy nie dokonywać samemu obliczeń, nie zaokrąglać końcówek kwot tzn, jeżeli jest 352,72 zł to tyle musi wpłynąć na konto.

Płatności za przedszkole proszę dokonywać na konta bankowe przedszkola

PŁATNOŚĆ ZA ŻYWIENIE

Przedszkole nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

Konto bankowe (PKO BP):
12 1440 1026 0000 0000 1252 7648

PŁATNOŚĆ ZA PONADPROGRAMOWE ŚWIADCZENIA

/ świadczenie przekraczajace 5 - godzinny pobyt dziecka w przedszkolu/

Przedszkole nr 6
ul. Chwaszczyńska 28
81-395 Gdynia

Konto bankowe (PKO BP):
06 1440 1026 0000 0000 1252 7659

świadczenia i opłaty

Świadczenia przedszkoli przekraczające 5 - godzinną podstawę programową wychowania przedszkolnego są odpłatne i obejmują:

 1. zajęcia dodatkowo wspomagające rozwój dziecka zgodnie z jego możliwościami, w szczególności:
  1. gry i zabawy rozwijające samodzielność, zainteresowania i umiejętności plastyczne, muzyczne, teatralne, konstrukcyjne
  2. zajęcia rozwijające podstawy aktywne i wyobraźnię wychowanków,
  3. zajęcia kształtujące samodzielność, rozwijające umiejętności komunikacyjne, społeczne i emocjonalne,
  4. gry, zabawy, spacery i ćwiczenia gimnastyczne na świeżym powietrzu, wdrażające do zdrowego stylu życia i odpowiedzialności,
 2. zabawy tematyczne, gry i ćwiczenia ogólnorozwojowe wspierające przygotowanie dziecka do osiągnięcia gotowości szkolnej, rozwijające spostrzegawczość wzrokową, słuchową, językową oraz sprawność manualną,
 3. autorskie programy własne przedszkoli oraz innowacje pedagogiczne, m.in. adaptacja dzieci w środowisku, wspieranie zdolności twórczych, programy ekologiczne i regionalne
 4. organizowanie przez przedszkola uroczystości i innych imprez z udziałem rodziców, rodziny i przedstawicieli środowiska lokalnego.

W tytule przelewu prosimy wpisać: IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, opłata za żywienie .... zł, świadczenie .... zł, miesiac ....


Odpłatności za przedszkole MUSZĄ się znaleźć na koncie bankowym do 15 dni po ukazaniu sie  listy z opłatami na stronie przedszkola w danym  miesiącu.